Informacja dotycząca wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2022 r.

Utworzono: 12-05-2022

Informuję, że środki przeznaczone na realizację zadania publicznego w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2022 roku, w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zgodnie z zapisem §10 ust. 2 pkt c) Uchwały Nr XL/443/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, zostaną rozdysponowane w kwocie 34.000 zł.
W konkursie nr RRP.032.4.1.2022 ogłoszonym 22.04.2022 r. w wyniku omyłki pisarskiej błędnie podano kwotę 39.000 zł.
Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.
Zdzisław Chojnacki
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska