Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- ZMIANA ZASAD I WYTYCZNYCH

Utworzono: 15-10-2021

 

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- ZMIANA ZASAD I WYTYCZNYCH z dnia 14.10.2021 r.

Zgodnie ze zmianami zasad aplikowania o granty na sprzęt komputerowy ogłoszonymi na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr w dniu 14.10.2021 ok. godz. 14:00 informujemy, iż zmieniły się wzory oświadczeń rodziców i pełnoletnich dzieci.

Dodatkowo, na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozszerzyło listę miejscowości do całej Gminy!
Mieszkańcy miejscowości, w których PRG-y nie funkcjonowały, także mogą składać oświadczenia, pod warunkiem, że dzieci się uczą (jeszcze nie studiują) i mieszkają na TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA (dotyczy to także miejscowości, gdzie PGR-y nie funkcjonowały).
Weryfikacja miejsca zamieszkania nastąpi na podstawie porównania z deklaracjami za wywóz odpadów.
Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający, iż członek rodziny (krewny w linii prostej, np. dziadek, pradziadek) pracował w PGR. Zaświadczenia lub inne dokumenty wydaje ZUS - jeśli członek rodziny pobierał np. emeryturę.

W wyjątkowych przypadkach, gdy mieszkańcy nie są w stanie uzyskać takiego dokumentu samodzielnie, ponieważ krewny już nie żyje od wielu lat, proszeni są o załączanie do wniosku informacji dot. tej osoby: imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, nazwa PGR, w którym pracował, okres zatrudnienia w PGR. Jednak należy mieć na uwadze, iż archiwum ma ograniczone możliwości i może nie zdążyć wystawić oraz dostarczyć dokumentów do dnia składania wniosku aplikacyjnego przez Gminę.


Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja

W związku z planowanym przystąpieniem do programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do składania oświadczeń będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do nauki dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Konieczne jest łączne spełnianie następujących warunków:

  1. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. bycie członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

UWAGA: Do oświadczenia należy OBOWIĄZKOWO załączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR (np. umowę o pracę, zaświadczenie z ZUS, świadectwo pracy itp.). Oświadczenia niekompletne nie będą rozpatrywane!

Termin składania oświadczeń upływa 15 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, do której aktualnie uczęszcza dziecko lub (w przypadku uczniów szkół średnich) w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska w godzinach urzędowania.

Wyżej wymienione oświadczenia można pobrać poniżej lub otrzymać w Urzędzie Gminy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 598 612 428 wew. 35.