„Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” – Rekrutacja do projektu na rok szkolny 2022/2023

Utworzono: 20-06-2022

Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.
Zapraszamy uczennice i uczniów klas: VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów:

  1. matematyka, fizyka, informatyka (w szczególności zapraszamy chętnych na informatykę)
  2. biologia, chemia
  3. kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdą uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

W ramach projektu są dostępne:
1.   Formy wsparcia o zasięgu regionalnym
- obozy naukowe,
- konkursy indywidualne,
- portal edukacyjny
- warsztaty specjalistyczne (projektowe)
- spotkania i warsztaty autorskie.

2.  Formy wsparcia o zasięgu lokalnym
- ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem
- warsztaty rozwijające kreatywność
- refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie
- stypendium
- uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami)
- opieka metodyczno–pedagogiczna

3. Akademickie formy wsparcia
(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):
•  spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach
•  warsztaty tematyczne

Rekrutacja:
1. Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie:
pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl - wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, tymczasowo działającej przy ul. Marcinkowskiego 1 w budynku ZSMI w Lęborku do dnia 22.06.2022 r.
W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.

2. Zaprosimy Cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy o dalszych krokach.
Jeżeli będziesz chciał/chciała uczestniczyć w grupie biologiczno–chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu.
Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK)w Zespole Szkół Mechaniczno–Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1.

3. Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
• nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
• uzyskają maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

4. Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować udział w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, skorzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:
• składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno–Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1,
• komisja zweryfikuje informacje i podejmie decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.

WAŻNE TERMINY:
- zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 22.06.2022 r.
- praca nad projektem – do 08.09.2022 r.
- przekazanie rezultatu projektu – do 12.09.2022 r.
- prezentacja projektów – do 30.09.2022 r.

Regulaminem rekrutacji oraz zasadami realizacji projektów kwalifikacyjnych dostępne są w załącznikach.
Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Źródło: Powiat Lęborski