Regulamin utrzymania czystości i porządku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 2. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach z dnia:
a) 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
c) 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
d) 13 czerwca 2013 roku gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
d) 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
e) 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, takich jak:
a) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
b) metale oraz opakowania z metali,
c) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury,
e) szkła oraz opakowania szklane,
f) bioodpady,
g) przeterminowane leki,
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, i) chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
n) zużyte opony,
o) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) zbieranie odpadów wymienionych w pkt 1, w sposób gwarantujący ich nie zmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie; właściciele nieruchomości, którzy zbierają odpady wymienione w ust. 1 łącznie i umieszczają je w pojemniku/worku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, gromadzą je w sposób nieselektywny;
3) zbieranie odpadów komunalnych do pojemników przeznaczonych do tego celu, szczegółowo określonych w rozdziale 3;
4) przekazywanie zebranych odpadów komunalnych określonych w §3 ust. 1 podmiotom świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy oraz podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady należy przekazywać w sposób i z częstotliwością określoną w rozdziale 4;
5) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników na odpady oraz miejsc gromadzenia odpadów.

 

§ 4. Określa się szczegółowy sposób pozbywania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości:
1) papier, tekturę i opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło oraz opakowania szklane należy zbierać w workach lub pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym można je także - przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) bioodpady należy zbierać w workach lub pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym można je także:
a) w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, gromadzić w kompostownikach przydomowych,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) przeterminowane leki należy przekazywać do miejsc wyposażonych w specjalistyczne pojemniki do ich gromadzenia lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, należy przekazywać do niżej wymienionych miejsc wyposażonych w specjalistyczne pojemniki do ich gromadzenia:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
5) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów
6) zużyte baterie i akumulatory należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) do punktów ich sprzedaży,
c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;
8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, lub
b) przekazywać przedsiębiorcy na podstawie indywidualnej umowy na usługę odbioru tego typu odpadów.
10) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałe po segregacji, należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.
W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) należy umieszczać poszczególne frakcje odpadów komunalnych w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie osiedli.
11) nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni należy przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych - usuwania nieczystości ciekłych, na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a powyższym podmiotem;
12) nieczystości z koszy ulicznych, opróżniane są przez właściciela nieruchomości lub na podstawie umowy pomiędzy właścicielem a podmiotem uprawnionym do świadczenia tego rodzaju usług.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części ich nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz chodników położonych wzdłuż należącej do nich nieruchomości.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń dla pieszych i pojazdów.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może się odbywać jedynie pod warunkiem stosowania środków ulegających biodegradacji, na terenie utwardzonym, z którego powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w sposób umożliwiający ich usunięcie. Ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się mycie samochodów na terenach niesłużących do użytku publicznego, niespełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej.
3. Doraźne naprawy i regulacje pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych, itp.).

Rozdział 3.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 8. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego, szczelne, z zamykanymi otworami wsypowymi przystosowane do odbioru automatycznego przez pojazdy specjalistyczne o pojemności 60l, 110l, 120l, 240l, 360l, 1100l,
2) pojemniki siatkowe do każdego rodzaju odpadu zbieranego w sposób selektywny o pojemności od 1 m³ do 3 m³,
3) kontenery szczelne, z zamykanymi otworami wsypowymi o pojemności od 5 m³ do 10 m³ przeznaczone do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
4) worki o pojemności od 60 l do 240 l wykonane z folii polietylenowej LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, przeznaczone do odpadów selektywnie zebranych,
5) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów wyposażone w denny system opróżniania lub opróżnianie od góry, w tym typu „dzwon”,
6) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l.

§ 9. Ustala się jednolitą kolorystkę i oznakowanie pojemników i worków na następujące grupy odpadów gromadzonych selektywnie:
1) papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach/workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier",
2) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
3) szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach/workach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło",
4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach/workach koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio".
5) odpady niesegregowane (zmieszane), pozostałe po segregacji zbiera się w pojemnikach/workach koloru czarnego oznaczonych napisem "Zmieszane".

§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po segregacji:
1) dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
a) do 5 osób – pojemnik w rozmiarze 120 litrów,
b) powyżej 5 osób – pojemnik w rozmiarze 240 litrów lub 2 x 120 litrów,
2) dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe):
a) do 20 osób – pojemnik w rozmiarze 1100 litrów,
b) powyżej 20 osób – kontener od 5m³.
2. Pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pozostałych po segregacji, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych powinna być dostosowana i wyliczona na podstawie tygodniowego wskaźnika wytwarzania odpadów:
1) dla placówek oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej to 1 litr na każdego ucznia oraz pracownika,
2) dla lokali handlowych to 3 litry na każdy 1 m² powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 1 pojemnik w rozmiarze 110 litrów,
3) w przypadku lokali gastronomicznych to 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak niż 1 pojemnik w rozmiarze 110 litrów; dotyczy to także miejsc w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
4) w przypadku pomieszczeń biurowych, leczniczych, zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych to 5 litrów na jednego zatrudnionego pracownika, jednak nie mniej niż 1 pojemnik w rozmiarze 60 litrów na 1 nieruchomość,
5) dla pensjonatów, agroturystyk, ośrodków wypoczynkowych to 20 litrów na jedno łóżko,
3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po segregacji, o pojemności odpowiadającej co najmniej 110 litrom na każde 50 m² nieruchomości, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na nieruchomość.
4. Dopuszcza się wykorzystanie pojemników o pojemności większej niż wskazane §10 ust. 1 w zależności od powstających na nieruchomości odpadów.
5. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu należy umieścić na terenie nieruchomości, na której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym, posiadającym wyrównaną, utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu.
6. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
7. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 6, pojemniki, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 z odpadami komunalnymi powinny być ustawione przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru, tak, aby nie powodować uciążliwości w ruchu i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.
8. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,
3) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników.
9. Zabrania się gromadzenia w pojemniku przeznaczonym na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu, żużla, szlamu, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, leków, olejów, farb, rozpuszczalników.
10. W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza się tworzenie wspólnych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w tym wspólnego pojemnika, przez właścicieli kilku nieruchomości, pod warunkiem spełnienia norm średnich ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych nieruchomościach określonych w §10 ust. 2 i 3 oraz prowadzenia jednakowego systemu zbierania odpadów komunalnych.
11. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów nie może jednak wynosić mniej niż:
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie,
2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – jeden raz na tydzień,
3) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, takich jak:
- placówki oświatowe i inne obiekty użyteczności publicznej,
- lokale gastronomiczne,
- lokale handlowe z artykułami spożywczymi,
- pensjonaty, obiekty agroturystyczne i inne noclegowe,
ustala się częstotliwość wywozu – jeden raz na dwa tygodnie,
4) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, takich jak:
- lokale handlowe,
- pomieszczenia biurowe, przychodnie lekarskie, zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe, ustala się częstotliwość wywozu – jeden raz na cztery tygodnie,
5) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od:
- kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie,
- listopada do marca - jeden raz na cztery tygodnie,
6) z pojemników ustawionych przy drogach, przystankach oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. Przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po segregacji w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, krótkotrwale przekroczyła objętość określoną w § 10 ust. 1.
3. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru z terenu nieruchomości:
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na 4 miesiące,
2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – jeden raz na 4 miesiące,
3) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz na 4 miesiące,
4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co najmniej jeden raz na cztery miesiące w okresie od kwietnia do października.
4. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego szkła z terenu nieruchomości:
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na trzy miesiące,
2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – jeden raz na cztery tygodnie,
3) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz na trzy miesiące,
4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeden raz na trzy miesiące, w okresie od kwietnia do listopada.
5. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego tworzywa sztucznego, metalu i odpadów wielomateriałowych z terenu nieruchomości:
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na cztery tygodnie,
2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – jeden raz na dwa tygodnie,
3) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz na cztery tygodnie,
4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co najmniej jeden raz na cztery tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.
6. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej: – raz na dwa tygodnie, z tym, że w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu,
2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – jeden raz na tydzień,
3) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,
4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się wywóz tych odpadów - jeden raz na każde półrocze.
8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się wywóz tych odpadów - jeden raz na każde półrocze.
9. Zużyte opony powinny być odbierane zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się wywóz tych odpadów - jeden raz na każde półrocze.
10. Odpady niebezpieczne (chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, akumulatory przemysłowe i samochodowe) będą odbierane w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się wywóz tych odpadów - jeden raz na każde półrocze.
11. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których zamieszkują mieszkańcy i pomieszczenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości powinni złożyć tzw. deklarację „mieszaną” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzn. suma opłat w ramach nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałej.
12. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.
13. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek:
1) ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady,
2) opróżniania pojemników na odpady co najmniej dwa razy w miesiącu,
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy.
3. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości,
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań,
3) zagospodarowanie bioodpadów poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

§ 14. Odpady komunalne odebrane i zebrane od właścicieli nieruchomości muszą być zagospodarowane w sposób zgodny z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są do:
1) dołożenia wszelkich starań aby utrzymywane zwierzęta nie były uciążliwe oraz nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt;
2) zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad utrzymywanymi zwierzętami;
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscach użyteczności publicznej np. skwerach, trawnikach, chodnikach, jezdniach, parkingach, itp.; zebrania nieczystości i umieszczenia ich w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, znajdujących się w miejscach użyteczności publicznej; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów.

§ 16. Na terenach użytku publicznego zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane pod warunkiem, że właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

§ 17. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Zwierzęta gospodarskie nie powinny przebywać poza terenem zagród gospodarskich, z wyjątkiem miejsc specjalnie dla nich przeznaczonych np.: łąki, pastwiska, stawy hodowlane.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowych, higieniczno-sanitarnych i epidemiologicznych,
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi ustawy Prawo budowlane,
3) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania powstających nieczystości w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza,
4) utrzymania zwierząt w sposób nie powodujący dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości uciążliwości takich jak: hałas i odory oraz eliminujący powstawanie ognisk gryzoni, owadów itp.,
5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń przez nie spowodowanych, w szczególności pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Wymagania dotyczące kompostowania odpadów biodegradowalnych w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości mogą kompostować powstałe na nieruchomości odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych.
2. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych na terenie nieruchomości, na której powstały nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
3. Wielkość kompostownika powinna być dostosowana do ilości powstających na nieruchomości bioodpadów.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20. 1 Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska.
2. Deratyzacja, o której mowa w ust. 1 powinna być wykonywana w każdym roku w terminie od 15 września do 15 października.