W jakim terminie dokonać zmiany w deklaracji o wysokości opłaty za odpady ?

Utworzono: 28-01-2021

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej uprzejmie informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zgon, wyprowadzenie się, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby zgłaszali się do urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, w której wójt określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, wysłać pocztą lub za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta https://eboi.nwl.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w pokoju nr 9.

Wycinek wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.