Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Utworzono: 25-01-2023

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

  1. Art. 5a ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XLIX/423/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania konsultacji:
Od dnia 04 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
Zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023:

  • na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wyniki konsultacji:
Do projektu zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
Projekt zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 trafi pod obrady Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.