Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Utworzono: 15-11-2021

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

  1. Art. 5a ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XLIX/423/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania konsultacji:
Od dnia 20 października 2021 r. do 05 listopada 2021 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
Zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022:
- na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wyniki konsultacji:
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska przedstawia zestawienie zgłoszonych opinii i uwag:

Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag

Lp.

Sposób zgłoszenia

Organizacja zgłaszająca opinie/uwagi

Wniosek organizacji

Status zgłoszonych opinii/uwag

1.

Wniosek złożony do urzędu za pośrednictwem skrzynki elektronicznej dn. 05.11.2021 r.

Fundacja Lokalna

Pogorzelice 6,
84-342 Pogorzelice

Zmiana treści projektu Programu współpracy (…) poprzez dodanie priorytetowego zadania publicznego, w Rozdziale VII §10 ust. 2 Programu, o treści: wsparcie w realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu (budowie) hospicjum stacjonarnego – (w kwocie zaproponowanej przez Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne).

Wniosek przekazany do Rady Gminy celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy w 2022 roku.

2.

Wniosek złożony do urzędu za pośrednictwem skrzynki elektronicznej dn. 05.11.2021 r.

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

ul. Wysockiego 4/18, 84-300 Lębork

Zmiana treści projektu Programu współpracy (…) poprzez dodanie priorytetowego zadania publicznego, w Rozdziale VII §10 ust. 2 Programu, o treści: wsparcie realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu (budowie) hospicjum stacjonarnego – w kwocie 310.000 zł.

Wniosek przekazany do Rady Gminy celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy w 2022 roku.

 
 

Z poważaniem
Zdzisław Chojnacki
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska