Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,
rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030. To nowy, kompleksowy dokument planistyczny Gminy, w którym chcemy określić główne kierunki rozwoju na najbliższe lata.

Przygotowanie projektu Strategii poprzedziło sporządzenie Diagnozy stanu gminy oraz prace w zespołach złożonych z radnych, sołtysów, przedstawicieli lokalnych środowisk i instytucji.

Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 22 września do 28 października 2021 r.

Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest dla nas bardzo istotny.

Projekt Strategii można pobrać poniżej.

W przypadku uwag prosimy o dostarczenie podpisanego, załączonego poniżej formularza uwag:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, poprzez złożenie w Kancelarii urzędu;
  • pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska (decyduje data wpływu do urzędu);
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ugnwl@nwl.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - /ugnwl/skrytka

Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf.

W ramach konsultacji społecznych w dniach 1 października 2021 r. o godzinie 10:00 oraz 6 października 2021 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (sala 117), ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska odbędą się dwa otwarte spotkania publiczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Element dekoracyjny. Logo Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika