Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030

Prosimy o wypełnienie ankiety. Badanie jest anonimowe.

1. Jak oceniasz jakość/poziom życia w gminie? *

2. Jak oceniasz jakość/poziom życia w swojej miejscowości? *

3. Jak oceniasz własny poziom życia? *

4. Jak oceniasz rozwój gminy na przestrzeni ostatnich 5 lat? *

5. Jak oceniasz jakość zarządzania gminą przez radę gminy/wójta? *

6. Jak oceniasz współpracę gminy z innymi gminami i instytucjami? *

7. Jak oceniasz stan środowiska naturalnego? *

8. Jak oceniasz dbałość o poziom czystości gminy? *

9. Jak oceniasz ład przestrzenny gminy? *

10. Jak oceniasz jakość dróg gminnych? *

11. Jak oceniasz jakość traktów pieszych/chodników gminnych? *

12. Jak oceniasz oświetlenie ulic i chodników? *

13. Jak oceniasz poziom bezpieczeństwa w gminie? *

14. Jak oceniasz poziom organizacji i funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej w gminie? *

15. Jak oceniasz jakość oferowanych usług opiekuńczych i animacyjnych skierowanych do dzieci do lat 5 (żłobki, przedszkola, place zabaw)? *

16. Jak oceniasz jakość oferowanych działań animacyjnych i kulturalnych skierowanych do dzieci w wieku 6-14 lat? (zajęcia twórcze, koła zainteresowań, szkolne kluby sportowe)? *

17. Jak oceniasz jakość oferowanych działań animacyjnych i kulturalnych skierowanych do młodzieży (15-25 lat)? *

18. Jak oceniasz jakość oferowanych działań rekreacyjnych, animacyjnych i kulturalnych skierowanych do dorosłych (26-60 lat)? *

19. Jak oceniasz jakość oferowanych usług społecznych i opiekuńczych skierowanych do seniorów (61+)? *

20. Jak oceniasz potencjał turystyczny gminy? *

21. Jak oceniasz wykorzystanie potencjału turystycznego przez gminę (promocję turystyki aktywnej, wspieranie podmiotów zaangażowanych w jej rozwój, liczbę i jakość organizowanych plenerowych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, wsparcie dla agroturystyki)? *

22. Jak oceniasz poziom szkolnictwa w gminie? *

23. Jak oceniasz funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? *

24. Jak oceniasz funkcjonowanie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych? *

25. Jak oceniasz funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury? *

26. Jak oceniasz funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska? *

27. Jak oceniasz funkcjonowanie swojej świetlicy wiejskiej? *

28. Jak oceniasz funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy (boiska, siłownie zewnętrzne, sale gimnastyczne)? *

29. Jak oceniasz poziom aktywności społecznej mieszkańców? Oceń działalność organizacji pozarządowych, klubów sportowych. *

30. Jak oceniasz własną aktywność społeczną – działalność w organizacjach pozarządowych, udział w wydarzeniach społecznych? *

33. Jakie cechy i działania gminy Nowa Wieś Lęborska mogą wspomóc jej rozwój? Zaznacz „X” maksymalnie 3 odpowiedzi. *

34. Jakie cechy gminy przeszkadzają w jej rozwoju? Zaznacz „X” maksymalnie 3 odpowiedzi. *

35. Jakie są największe problemy społeczne gminy? Zaznacz „X” maksymalnie 3 odpowiedzi. *

36. Jakie są największe problemy gospodarczo-strukturalne gminy? Zaznacz „X” maksymalnie 3 odpowiedzi. *

51. METRYCZKA: Płeć: *

52. Wiek: *

53. Wykształcenie: *

54. Grupa zawodowa: *

55. Miesięczny dochód (netto): *

56. Okres zamieszkania na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska: *

* - Wymagane

Przejdź do góry strony