Zawiadomienie o XLI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 07-12-2021

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 8 grudnia 2021 roku o godz. 14:00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XLI Sesja nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska — bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/427/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Korda

Element dekoracyjny. Herb Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika