Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 20-11-2023

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 27 listopada 2023 roku o godz. 14.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się LXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji tj.
  1. 28 września 2023 roku
  2. 29 września 2023 roku
  3. 30 października 2023 roku
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami rady gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/583/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/582/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2023-2042.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska oraz zwolnień od tego podatku na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Marii Magdaleny w Garczegorzu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia załącznika nr 1 do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia  uchwały nr LIV/585/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Małoszyce gmina Nowa Wieś Lęborska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (Nowa Wieś Lęborska/Lubowidz).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (Rekowo Lęborskie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Lędziechowo, stanowiącej działki numer 8/54 oraz 8/56.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. (Lubowidz).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. (Kębłowo Nowowiejskie).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. (Nowa Wieś Lęborska).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Nowa Wieś Lęborska „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewo gatunek dąb szypułkowy Quercus robur L. w miejscowości Janowice Gmina Nowa Wieś Lęborska.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępa Kaszubska (ulica Sportowa).
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Wolne wnioski i informacje.
 31. Zakończenie obrad.

Zdzisław Korda
Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska