INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Utworzono: 07-03-2018

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń nakazuje się:
• Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących;
• Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
• Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolnożyjących oraz domowych;
• Utrzymywanie świń w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
• Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
• Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń , przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
• Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń; • Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;
• Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
• Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, loch. Knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
• Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym

Ponadto zakazuje się:
• Wnoszenie i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego , pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogłyby zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
• Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Poniżej link do filmu edukacyjnego dotyczącego zagrożenia ASF oraz bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

https://www.youtube.com/watch?v=8h1UREH7c-I
Grafika 1: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ