Zmiana w Czystym Powietrzu!

Utworzono: 28-07-2022

Ruszył program Czyste Powietrze Plus.

Na wymianę starego kotła węglowego oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci mogą otrzymać nawet o 10 000 zł wyższe dofinansowanie.

Nowością jest także prefinansowanie, czyli możliwość odebrania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. 

Maksymalna wysokość zaliczki wyniesie do 50% kwoty dofinansowania.

Nowe rozwiązanie skierowane jest do beneficjentów 2 i 3 części programu Czyste Powietrze i dostępne tylko dla nowych osób składających wnioski o dofinansowanie.

UMOWY Z WYKONAWCAMI PRAC
W programie Czyste Powietrze Plus warunkiem wypłaty dofinansowania jest przesłanie - wraz z wnioskiem o dotację - umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one być dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca ma 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, wypłacane jest bezpośrednio na jego konto.

UWAGA! Beneficjent wybiera wykonawcę na własne ryzyko. Beneficjent odpowiada też za prawidłową realizację inwestycji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie przedsięwzięcia przez wykonawcę.

WAŻNE! Beneficjent musi sprawdzić firmę, z którą podpisuje umowę na wykonanie prac. WFOŚiGW w Gdańsku zaliczkę przesyła bowiem na konto wykonawcy, a nie beneficjenta.   

Wzór umowy w załączniku.

OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA
Poprzez oświadczenie zawarte we wniosku o dofinansowanie Beneficjent potwierdza, że:

  •  termin realizacji przedsięwzięcia zawarty z każdym wybranym przez niego wykonawcą daje realną możliwość wykonania przedsięwzięcia w terminie zgodnym z programem;
  • każdy wybrany przez niego wykonawca, z którym zawarł umowę:
    • działa na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej od roku
    • albo posiada doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów programu.

Spełnienie wymogów odnośnie terminu realizacji inwestycji, czasu trwania działalności gospodarczej albo wymaganego doświadczenia wykonawcy musi być potwierdzone w każdej umowie zawartej z wykonawcą. 

SKŁADANIE WNIOSKÓW
Dokumenty należy składać za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem uruchomiona zostanie transza zaliczkowa na konto wykonawcy, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem prac (dlatego ważne jest, aby w umowie z wykonawcą wpisać konkretną datę rozpoczęcia prac). Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia, właściciel remontowanego domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjenta. Rozpatrzenie wniosku o płatność wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów przez beneficjenta.

Element dekoracyjny