Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

Utworzono: 30-03-2021

Obwieszczenie
Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 400 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami),
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
informuje

o wszczęciu na wniosek Pana Edwarda Skurewicza (Roboty i Usługi Budowlane Edward Skurewicz), postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb mobilnego urządzenia do płukania i segregacji kruszywa w odkrywkowym zakładzie górniczym „POGORZELICE” w m. Pogorzelice, z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 289/8 obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku