Zostań liderem/ką przedsiębiorczości społecznej

Utworzono: 25-04-2017

ZOSTAŃ LIDEREM/KĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
– rusza I edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku.

Jak wzmocnić swoje umiejętności liderskie, skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i budować jego markę? Jak pozyskiwać fundusze i partnerów biznesowych?
6 dni szkoleń, 12 uczestników i uczestniczek, doskonale przygotowani trenerzy i trenerki, przestrzeń do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń, rozwoju osobistego, nowe umiejętności i kontakty.

Szukamy osób, które:
* są lub chcą zostać liderami/kami w swojej małej lub dużej społeczności działającej w obszarze przedsiębiorczości społecznej,
* chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie, aby skuteczniej zarządzać swoją organizacją i jej zasobami,
* zajmują się zarządzaniem w swojej organizacji pozarządowej i chcą zdobyć kompetencje potrzebne do prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska Grupa Rybacka i Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszają:
* przedstawicieli/ki przedsiębiorstw społecznych i instytucji publicznych,
* lokalnych animatorów/ki,
* wolontariuszy/ki oraz członków/inie grup nieformalnych/grup inicjatywnych a także tych, którzy/e chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej.

Oferujemy:
* szkolenie umiejętności liderskich w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym,
* inspirujące zajęcia z doświadczonymi trenerami/kami, którzy/e swoją wiedzę i umiejętności opierają na doświadczeniu zawodowym,
* certyfikat ukończenia Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej.

Co w programie?
Program Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej:
1. Podstawy ekonomii społecznej i podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem podmiotu ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego.
2. Rola lidera/ki w zarządzaniu organizacją i zasobami ludzkimi.
3. Budowanie strategii podmiotu ekonomii społecznej krok po kroku.
4. Budowanie relacji z otoczeniem. Promocja działań organizacji, budowanie marki i wizerunku podmiotu ekonomii społecznej.
5. Tworzenie biznesplanu i montaż finansowy.
6. Monitoring i ewaluacja działań.

Miejsce szkoleń:
Równolegle będą prowadzone 3 edycje szkoły w Lęborku, Słupsku i Bytowie. Możesz zgłosić Swój udział do Szkoły Liderów w wybranym przez Siebie mieście.

Czas trwania:
Szkoła Liderów Przedsiębiorczości to cykl 6 jednodniowych spotkań, łącznie 42 godziny. Plan spotkań na najbliższy miesiąc:
* LĘBORK - 11 maj 2017 (czwartek) i 25 maj 2017 (czwartek)
* SŁUPSK - 12 maj 2017 (piątek) i 26 maj 2017 (piątek)
* BYTÓW - 24 maj 2017 (środa) i 2 czerwiec 2017 (piątek)

O następnych spotkaniach zostaną Państwo informowani na bieżąco.

O Nas
Trenerzy i Trenerki Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej posiadają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia rozwojowego m.in. z zakresu: planowania finansowego, strategii marketingowych oraz zarządzania zespołem pracowniczym. Na co dzień zarządzają PES a także pełnią wiele innych funkcji m.in. doradców/czyń i tutorów/ek - NGO, PES, grup nieformalnych i grup inicjatywnych wspierając ich w tworzeniu Indywidualnych Ścieżek Rozwoju, oprócz tego są facylitatorami/kami budowania partnerstw lokalnych. Ich doświadczenie potwierdzone jest licznymi certyfikatami, w tym międzynarodowymi, m.in. certyfikat facylitatora budowania partnerstw lokalnych (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych SPLOT); Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych (Stowarzyszenie Szkoła Liderów); Międzynarodowy Certyfikat Professional Coach - Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego i Erickson International College (Kanada); Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications (UK).Jak aplikować? Jakie są kryteria rekrutacji?
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy załączony do zaproszenia lub pobrać go z naszego profilu na facebooku - facebook.com/Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku
Formularze dostępne są również w punktach informacyjnych OWES:
w Słupsku Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19 76-200 Słupsk
w Bytowie, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Podzamcze 34 77- 100 Bytów
w Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok 135, 84- 300 Lębork
Głównym kryterium wyboru uczestników/czek będzie dotychczasowe doświadczenia w działalności na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym naciskiem na obszar ekonomii społecznej.
Uczestnikami szkoleń mogą być przede wszystkim osoby aktywnie działające na terenie powiatów słupskiego oraz m. Słupska, powiatu lęborskiego i bytowskiego.

Formularze prosimy odesłać drogą elektroniczną na adres cio@cio.slupsk.pl lub dostarczyć do wybranego punktu informacyjnego w Słupsku, Lęborku lub Bytowie do 04 maja 2017.

O zakwalifikowaniu się do Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej oraz o szczegółowym przebiegu szkoleń (godzina, dokładny adres i program) poinformujemy każdego kandydata/kę indywidualnie do dnia 8 maja 2017.

Wszystkich niezbędnych informacji udzielą Państwu:
W Słupsku - Małgorzata Kiernicka oraz Ewa Bojarska pod nr tel. 59 840 29 20
W Bytowie - Piotr Pradela pod nr tel. 533 339 188
W Lęborku – Marta Wolff pod nr tel. 694 242 952

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w szkole, w tym wyżywienia, materiałów szkoleniowych, zwracają część kosztów podróży oraz w razie potrzeby zapewniają koszt opieki nad osobami zależnymi.

Szkoła Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowana jest w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej.

Serdecznie zapraszamy!

Grafika 1: Zostań liderem/ką przedsiębiorczości społecznej