Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Utworzono: 19-04-2016
Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIII/116/15 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu). Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia. Tytuł zadania publicznego: Zorganizowanie letniego wypoczynku wraz z programem profilaktycznym w zakresie uzależnień dla grupy co najmniej 80 dzieci w wieku 8-14 lat. Wysokość środków publicznych: Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości 60 000 zł. Termin i warunki realizacji zadań: Realizacja zadania nastąpi w okresie 27.06.2016 r. – 15.09.2016 r. Zadanie polega na zorganizowaniu letniego wypoczynku wraz z programem profilaktycznym w zakresie uzależnień, a w szczególności od alkoholu, narkotyków, nikotyny i przemocy dla grupy co najmniej 80 dzieci w wieku 8-14 lat objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Nowa Wieś Lęborska. Wypoczynek musi być organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.2016, poz. 452). Dzieci i ich rodzice nie ponoszą żadnej odpłatności za korzystanie z działań realizowanych w ramach zadania. Wypoczynek zorganizowany zostanie wyłącznie dla dzieci wytypowanych przez Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Oferent musi zorganizować wypoczynek dla co najmniej 80 dzieci. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Czas trwania wypoczynku wynosi co najmniej 14 dni. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 , poz. 25) w terminie do 12.05.2016 r. W załączeniu OGŁOSZENIE KONKURSU ORAZ WZÓR OFERTY.
Grafika 1: Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia