Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl

Utworzono: 08-02-2019

Usługa Twój e-PIT

• Usługa Twój e-PIT jest całkowicie nowatorskim rozwiązaniem, polega na przeniesieniu obowiązku sporządzenia zeznania podatkowego PIT na administrację podatkową.

• W tym zakresie usługa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników i wprost realizuje politykę 3P: prostych, przyjaznych i przejrzystych podatków, która oznacza:
o Automatyzację i uproszczenia w rozliczeniu PIT
o Zmniejszenie albo wyeliminowanie obowiązków po stronie podatnika
o Załatwianie spraw podatkowych bez wychodzenia z domu

• Usługa wpisuje się w trendy europejskie i światowe i plasuje Polskę w czołówce krajów europejskich. W większości państw podatnicy korzystają ze wstępnie wypełnionych elektronicznych zeznań podatkowych (tzw. PFR, Pre-Filled Tax Return). W Polsce taką możliwość wprowadzono w 2009 r., a samą usługę PFR w 2015 r. Najbardziej zaawansowane rozwiązania działają w Hiszpanii, gdzie władze podatkowe prawie całkowicie wypełniają zeznanie. Zaawansowane są też Dania, Włochy, Grecja, Malta i Norwegia. Wciąż jednak wstępne wypełnienie ograniczone jest do podstawowych danych osobowych, informacji o dochodzie i o krajowych kontach bankowych.

• W usłudze Twój e-PIT podatnik nie musi wypełniać i składać zeznania podatkowego, ani nawet prosić o to urząd skarbowy. Nie musi także przynosić do urzędu dokumentów.

• KAS przygotuje zeznania podatkowe dla każdego podatnika. Docelowo, czyli od 2020 r., usługa skierowana będzie do wszystkich podatników w Polsce tj. ok. 25 mln osób. Zaś już od tego roku będzie dostępna dla największej grupy podatników (ponad 22 mln), którzy rozliczają podatek dochodowy na formularzu PIT-37. W praktyce wprowadzenie usługi oznacza, że blisko 25% wszystkich podatników rozliczających się na PIT-37 indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń (ok. 3,8 mln deklaracji) nie będzie musiało robić nic, aby złożyć zeznanie. Kolejne 25% podatników rozliczających się na PIT-37 wspólnie z małżonkiem i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń, będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie w kilku prostych krokach.

• Usługa Twój e-PIT polega na tym, że system automatycznie wypełni zeznanie bazując m.in. na:
o Informacjach od płatników, przekazywanych w PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40A;
o Informacjach od podatników, zawartych w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły, np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazany został 1% podatku należnego;
o Informacjach znajdujących się w rejestrach własnych KAS, np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika;
o Innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci).

• Przy automatycznym pobraniu danych z systemów informacyjnych KAS i z innych rejestrów, podatnik nie będzie musiał dostarczać do US dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi.

• KAS, o ile będzie posiadał dane kontaktowe, powiadomi podatnika mailem lub SMS-em, że zostało dla niego przygotowane zeznanie podatkowe.

• Do decyzji podatnika pozostanie, czy chce sprawdzić przygotowane zeznanie e-PIT.

• Z usługi będzie można korzystać od 15 lutego 2019 roku na portalu podatkowym dostępnym pod nowym adresem podatki.gov.pl

• Aby skorzystać z usługi należy wejść na www.podatki.gov.pl a następnie:
o Podać dane (uwierzytelniające) w jednej z dwóch dostępnych możliwości:
a) PESEL + dane: kwota przychodu z zeznania za rok poprzedni; kwota przychodu z jednej informacji od płatników za rok, za który sporządzane jest zeznanie
Lub
b) NIP i datę urodzenia + dane: kwota przychodu z deklaracji za rok poprzedni; kwota przychodu z jednej informacji od płatników za rok, za który sporządzane jest zeznanie
o Lub skorzystać z profilu zaufanego.

• Opcje, z których może skorzystać podatnik:
o Jeśli nie zrobi nic, wówczas z upływem terminu składania zeznań (30 kwietnia), rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne z jego złożeniem,
o Może sprawdzić i zaakceptować zeznanie bez zmian oraz wygenerować UPO, o Odrzucić przygotowane zeznanie,
o Rozliczyć się samodzielnie w wybranej przez siebie formie innej niż usługa Twój e-PIT. Wówczas rozliczone w usłudze zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

• Usługa Twój e-PIT oznacza:
o Wygodę i bezpieczeństwo – sporządzenie zeznania przez urząd,
o Przejęcie przez administrację skarbową odpowiedzialności za rozliczony PIT,
o Szybszy zwrot nadpłaty podatku -> podatnicy oczekują od organów podatkowych jak najszybszego zwrotu nadpłaty podatku, dlatego w nowych przepisach skróciliśmy ten termin z 3 miesięcy do 45 dni. Uwaga: skrócony termin liczony jest od 15 lutego; nawet jeśli wcześniej podatnik skorzysta np. z e-deklaracji. o Intuicyjne i proste korzystanie z usługi (np. brak konieczności instalowania oprogramowania).

• Etapy wprowadzania usługi
o Pierwszy: w 2019 r. usługa będzie wprowadzona dla formularzy: PIT-37 (umowy o pracę, o dzieło i zlecenie); PIT-38 (dochody z papierów wartościowych, udziałów w spółkach etc.). Zeznanie będzie zawierało rozliczenie podatnika, ulgę na dzieci i odpis 1% podatku, wpisane na podstawie ubiegłorocznego zeznania (jeśli podatnik z nich korzystał).
o Drugi: w 2020 r. usługa będzie wprowadzona dla kolejnych formularzy: PIT-36 (działalność gospodarcza rozliczana według skali podatkowej); PIT-36L (działalność gospodarcza dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego); PIT 28 (zryczałtowany podatek dochodowy). Od 2020 r. zeznania będą uzupełnione na podstawie danych przekazanych w zeznaniu złożonym za rok poprzedni, danych będących w posiadaniu Szefa KAS i danych pozyskanych z rejestrów spoza resortu finansów (np. w zakresie przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ulgi na dzieci).

• Serwis podatki.gov.pl – to nowa odsłona Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, która została udostępniona 1 stycznia 2019 r. To na niej będzie dostępna usługa Twój e-PIT. Strona ma wspierać użytkownika w łatwiejszym rozliczeniu z urzędem skarbowym.

• Serwis oferuje podatnikom intuicyjny sposób prezentacji treści, w tym przystępniejszy język i nową szatę graficzną. Nowa odsłona opracowywana była przy uwzględnieniu opinii użytkowników już na etapie tworzenia portalu (badania tzw. user experience) i przy wykorzystaniu innych najnowszych rozwiązań z zakresu dostępności dla użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG).

Grafika 1: Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl