Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Utworzono: 22-11-2017

Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
1. Art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.).
2. Uchwała nr XLIX/423/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania konsultacji:
Od dnia 10 listopada 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
1. Zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska informacji o konsultacjach wraz z projektem rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
2. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o konsultacjach wraz z projektem rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
3. Zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wyniki konsultacji:
Do projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Grafika 1: Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018