Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 04-03-2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 z pózn.zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) oraz Uchwały Nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020,

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
ogłasza Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2020 roku zadań publicznych
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2020 r.
Zadanie 1 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie tenis stołowy
Zadanie 2 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie lekkoatletyka
Zadanie 3 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna
Zadanie 4 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka siatkowa
Zadanie 5 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie strzelectwo sportowe
Zadanie 6 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie jeździectwo
Zadanie 7 - rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie wędkarstwo

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w łącznej wysokości wynosi: 191.000 zł.

UWAGA: Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu "Witkac" udostępnionego na www.witkac.pl

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU