Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Utworzono: 01-03-2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały nr III/24/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2019 roku zadania publicznego
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:
Ochrona i promocja zdrowia.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości 60.000 zł.
Tytuł zadania publicznego:
Zorganizowanie letniego wypoczynku wraz z programem profilaktycznym w zakresie uzależnień dla grupy co najmniej 80 dzieci w wieku 8-14 lat.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH

Grafika 1: Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia