REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Utworzono: 29-01-2021

REKRUTACJA

DO PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

INFROMACJE OGÓLNE:

Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach określonych w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Uchwała nr XXXII/307/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji;
 • Zarządzenie nr W-14/2017 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia niezbędnego podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska;
 • Zarządzenie nr W-7/2021 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do odpowiedniej placówki na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki (deklaracje można pobrać i złożyć u dyrektora danego przedszkola lub szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny).

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2015 – 2018 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć
do nie więcej niż 3 wybranych jednostek
. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w gminnych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria podstawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, tj.
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa powyżej, tj.:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
 4. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 1. Kryteria wymienione w pkt 2 mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzony zostaje  drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów podano w tabeli poniżej:

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

Oboje rodziców/opiekunów prawnych  pracujących zawodowo, prowadzących własną działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym.

10

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, lub
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub
 • zaświadczenie ze szkoły (uczelni)

Rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki oświatowej.

10

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki oświatowej

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

5

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Jeden rodzic/opiekun prawny pracujący zawodowo, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie dziennym.

5

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, lub
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, lub
 • zaświadczenie ze szkoły (uczelni)

Wychowywanie dziecka do lat 2 przez rodziców/opiekunów prawnych.

5

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wychowywaniu dziecka w wieku do lat 2

 
 1. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Nowa Wieś Lęborska mogą być przyjmowani do gminnego przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego
  i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole/oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami.

UWAGA

 1. Zaświadczenia, o których mowa w pkt 2) oraz w pkt 4) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z  art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata.
 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2) oraz w pkt 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
  za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek oraz wzory oświadczeń można pobrać poniżej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska został podany w tabeli poniżej:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01-12.03.2021 r.

12-16.04.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

15-29.03.2021 r.

19.04-04.05.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30.03.2021 r.

05.05.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

31.03.-08.04.2021 r.

06-15.05.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

09.04.2021 r.

16.05.2021 r.

 

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE DANEGO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY, W KTÓREJ ZORGANIZOWANO ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Grafika 1: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA