Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utworzono: 01-07-2020

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2019 r. Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska podjęła Uchwałę Nr XIII/156/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.) każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji.

Nowa stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2020 roku i wynosi 20,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ponadto Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5% od wymienionej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie segregowali odpadów komunalnych oraz zainteresowanych uzyskaniem obniżenia opłaty, poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi dwukrotną wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy tj. 41,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Kula z małą literką i w środku. Pod kulą napis informacja.