ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 ROKU

Utworzono: 29-01-2020

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:
• w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

• w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

UWAGA!
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła zgodnie z art. 6 ust. 3 do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 1149)

Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Informacji udziela: podinsp. ds. środków trwałych, rozliczeń podatkowych i akcyzy - Malwina Okrój; tel. 59 8612 428 (wew. 28); pokój 124.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 30 października 2020r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
• przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
• gotówką w kasie urzędu gminy

Grafika 1: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 ROKU