Zaproszenie do składania ofert na rzeczoznawcę

Utworzono: 24-05-2018

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska uprzejmie informuję, że do dnia 4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętów podlegających oszacowaniu.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161 z późn. zm.).

Rzeczoznawcę powołuje wójt spośród osób, które:
1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie,
2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem,
3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni stażu pracy w gospodarstwie rolnym,
4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasowa szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6. maja miejsce zamieszkania na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:
1. sołtys,
2. izba rolnicza,
3. związek zawodowy rolników,
4. organizacja społeczno - zawodowa rolników,
5. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
6. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów.

Wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. adres do korespondencji,
4. informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska pokój nr 3 lub telefonicznie pod nr 59 612 428 (wew. 31) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Druki dokumentów do pobrania poniżej.
Grafika 1: Zaproszenie do składania ofert na rzeczoznawcę