Zaproszenie do prac w komisji konkursowej - sport.

Utworzono: 06-04-2018

W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 22.12.2017 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącym realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.

Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaturę można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - w kancelarii.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Grafika 1: Zaproszenie do prac w komisji konkursowej - sport.