Zaproszenie do prac w komisji konkursowej - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Utworzono: 19-03-2019

W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 28.02.2019 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącym realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.

Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaturę można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 marca 2019 r. o godz. 15:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - w kancelarii.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Grafika 1: Zaproszenie do prac w komisji konkursowej - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych