Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Utworzono: 26-04-2016
Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIII/116/15 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu). I. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Tytuł zadania: Integracja, rehabilitacja i socjoterapia osób niepełnosprawnych poprzez naukę i aktywny wypoczynek II. Wysokość środków publicznych: Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości 10 000 zł III. Termin i warunki realizacji zdania: Realizacja zadania nastąpi w okresie od 1.06.2016 r. do 31.12.2016 r. Zadanie polega na zorganizowaniu działań o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, integracyjnym, rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania powinny być podejmowane dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska. Za świadczone w ramach realizacji zadania towary i usługi, osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin nie ponoszą żadnej odpłatności.