Trwa nabór na dotacje!

Utworzono: 08-08-2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z załącznikami w ramach I rundy konkursowej będą przyjmowane w terminie od 01 do 14 sierpnia 2017 roku.

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej), pocztą lub kurierem w biurze OWES Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku (76-200) przy ul. Sienkiewicza 19 w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do biura OWES. Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu: www.owes-cio.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu OWES pod numerem telefonu 59 840 29 20 lub w celu uzyskania informacji bezpośrednio w siedzibie OWES przy ul. Sienkiewicza 19 w Słupsku. Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z biurem OWES z p. Patrycją Czawłytko – konsultantką ds. dotacji i wsparcia pomostowego w celu sprawdzenia poprawności formalnej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

W przypadku nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego:
A) Osoby fizyczne:
1. Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (wspólny dla danego przedsiębiorstwa społecznego) z harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – załącznik nr 2 i 3.
2. Zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie w ramach tzw. Ścieżki PS oraz potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego.
3. Oświadczenie osoby spełniającej wymagania określone w § 1 ust 4 regulaminu, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – załącznik nr 5.
4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7 i 4.
5. Oświadczenie osoby fizycznej – załącznik nr 14.1.
6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dotyczy przedsiębiorstw społecznych, które dokonały rejestracji w KRS – załącznik nr 6.

B) Osoby prawne:
1. Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (wspólny dla danego przedsiębiorstwa społecznego) z harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – załącznik nr 2 i 3.
2. Zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie w ramach tzw. Ścieżki PS oraz potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego.
3. Oświadczenie osoby spełniającej wymagania określone w § 1 ust 4 regulaminu, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – załącznik nr 5.
4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7 i 4.
5. Oświadczenie osoby prawnej – załącznik nr 14.2.
7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT– dotyczy przedsiębiorstw społecznych, które dokonały rejestracji w KRS – załącznik nr 6.

W przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego:
1. Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego z harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – załącznik nr 2 i 3.
2. Zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie w ramach tzw. Ścieżki PS oraz potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego.
3. Oświadczenie osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy – załącznik nr 5.
4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 15.
5. Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską – załącznik nr 16.
6. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do konkursu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach – załącznik nr 17 lub
7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy – załącznik nr 18.
8. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT – załącznik nr 6.
9. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
10. Oświadczenie istniejących wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych i ekonomizujących się Podmiotów Ekonomii Społecznej – załącznik nr 13.

W przypadku podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne:
1. Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego z harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – załącznik nr 2 i 3.
2. Zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie w ramach tzw. Ścieżki PS oraz potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego.
3. Oświadczenie osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy – załącznik nr 5.
4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7 i 4.
5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 15.
6. Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską –załącznik nr 16.
7. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do konkursu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach – załącznik nr 17 lub
8. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy – załącznik 18.
9. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT – załącznik nr 6.
11. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
10. Oświadczenie istniejących wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych i ekonomizujących się Podmiotów Ekonomii Społecznej – załącznik nr 13.

Grafika 1: Trwa nabór na dotacje!