"Seniorzy też potrafią" - oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie w trybie art. 19a

Utworzono: 28-11-2017

Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Kółko rolnicze w Tawęcinie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy też potrafią” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska, na tablicach informacyjnych w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej www.nwl.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 4 grudnia 2017 roku na piśmie do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub drogą elektroniczną na adres: ugnwl@nwl.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Grafika 1: "Seniorzy też potrafią" - oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie w trybie art. 19a