Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu zmiany Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Utworzono: 17-07-2020

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
1. Art. 5a ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057.)
2. Uchwała Nr XLIX/423/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania konsultacji:
Od dnia 03 lipca 2020 r. do 15 lipca 2020 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
Zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020:
- na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wyniki konsultacji:
Do projektu zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Z poważaniem
WÓJT GMINY
Ryszard Wittke

Grafika 1: Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu zmiany Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020