Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Utworzono: 13-11-2020

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

  • 1.Art. 5a ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057)
    2.Uchwała Nr XLIX/423/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Czas trwania konsultacji:
Od dnia 29 października 2020 r. do 09 listopada 2020 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
Zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021:

  • • na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
    • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
    • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

 

Wyniki konsultacji:
Do projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Z poważaniem
Wojciech Guźniczak
Zastępca Wójta