Program współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjęty

Utworzono: 13-12-2018

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - PLANOWANA DOTACJA: 60.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 10.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 200.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 40.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 4.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 315.000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

Poniżej, do pobrania, Uchwała nr III/24/18 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

***

Grafika 1: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjęty