Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 został przyjęty

Utworzono: 25-11-2020

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 15.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 200.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 35.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 4.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 255.000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania.

Poniżej, do pobrania, Uchwała Nr XXIV/297/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.