Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty

Utworzono: 26-11-2019

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - PLANOWANA DOTACJA: 30.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 10.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 200.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 9.500 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 315.000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

Poniżej, do pobrania, Uchwała Nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

***

Grafika 1: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty