Program współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 przyjęty

Utworzono: 30-12-2019

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 6 grudnia 2019r. Wojewoda Pomorski podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

Zapraszamy do zapoznania się z Programem oraz monitorowania strony Urzędu oraz Kuratorium Oświaty, na której będą ogłaszane odpowiednie konkursy w ramach niniejszego Programu z trzech przyjętych do realizacji priorytetowych obszarów:
- z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego i organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego oraz zakresu porządku i bezpieczeństw publicznego - realizowanie programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Treść zarządzenia: https://uwgdansk.bip.gov.pl/2019-rok/280740_zarzadzenie-wojewody-pomorskiego-z-dnia-6-grudnia-2019-r.html