Otwarty Konkurs Ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.

Utworzono: 05-04-2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450) oraz Uchwały nr XXXIX/397/17 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2018 roku zadania publicznego
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r..

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości 10.500 zł.

Tytuł zadania publicznego:
Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie lekkoatletyka.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH

Grafika 1: Otwarty Konkurs Ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.