Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Utworzono: 28-04-2017

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVIII/265/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2017 r. zadania publicznego
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

I. Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości 10 000 zł

Tytuł zadania publicznego:
Integracja, rehabilitacja i socjoterapia osób niepełnosprawnych poprzez naukę i aktywny wypoczynek.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH