Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 r.

Utworzono: 29-03-2017

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVIII/265/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2017 r. zadań publicznych
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

I. Rodzaj zadania:
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości 40 000 zł.

Tytuł zadania publicznego:
Działaj lokalnie – aktywna integracja mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH