Małe granty dla organizacji pozarządowych na działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego

Utworzono: 28-04-2020

Województwo Pomorskie planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego, polegającego na dofinansowaniu ponadlokalnych działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19 oraz wspierają instytucje pomocowe w podejmowaniu ww. działań.

Ważne! W ofercie należy wskazać i uzasadnić ponadlokalne działania przeciwdziałające COVID-19!

Warunki realizacji zadania:
- W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
- Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
- Dotacje nie mogą być udzielone na:
koszty nie związane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie; zakup nieruchomości,
zakup środków trwałych,
finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
działalność polityczną.

Realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej, niż 14 maja 2020 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2020 roku.

Wysokość dotacji: Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 10 000 zł. (dziesięć tysięcy zł)

Kwota przeznaczona na zadanie: 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) z budżetu Województwa Pomorskiego.

Termin na składanie ofert:
Scan oferty należy przesłać w wersji elektronicznej (skan), wg wzoru w załączeniu, na adres: e.jedrzejewska@pomorskie.eu , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2020 r. do godziny 15:45 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Osoba wskazana do kontaktów:
Emilia Jędrzejewska, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 897
Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 572.

Więcej informacji na https://rops.pomorskie.eu/-/dzialasz-w-orgnizacji-wystap-o-srodki-w-formie-malych-grantow-dla-ngo-w-zwiazku-z-covid-19-ogloszenie-

Grafika 1: Małe granty dla organizacji pozarządowych na działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego