Konsultacje Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Utworzono: 10-11-2017

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Projekt Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska www.nwl.pl

Uwagi i zastrzeżenia do treści dokumentu można zgłaszać do dnia 20 listopada 2017 r. do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska lub na adres e-mail: ugnwl@nwl.pl.

Dziękuję Państwu za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju naszej społeczności gminnej.

Ryszard Wittke
/-/
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

Grafika 1: Konsultacje Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018