Konkurs Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji

Utworzono: 10-03-2016
Zarząd Województwa Pomorskiego wyznacza dodatkowy termin składania ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji. Oferty konkursowe należy składać w terminie od 23 lutego do 15 marca 2016 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ”. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu. Szczegółowe informacje na stronie: http://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,54848.html
Grafika 1: Konkurs Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji