Do 31.08.2018r. trwają konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok w Powiecie Lęborskim

Utworzono: 06-08-2018

Zarząd Powiatu Lęborskiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2019 rok dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Uwagi lub propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok można nadsyłać w terminie od 18.07.2018r. do 31.08.2018 r.