Inwestycje dla miejscowości, w których funkcjonowały PGR-y

Od lewej flaga i godło Polski.

1.075.000 złotych dofinansowania otrzyma Gmina Nowa Wieś Lęborska w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych. Z programu skorzystają mieszkańcy aż 3 miejscowości, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y. Dzięki dotacji zrealizowane zostaną 3 inwestycje:

1) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i włączeniem do oczyszczalni istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Niebędzinie.
Wartość dofinansowania: 900 000,00 zł

2) Dokończenie przebudowy drogi gminnej w granicach pasa drogowego na odcinku Garczegorze-Obliwice prowadzącej do zabudowy wielorodzinnej i terenu rekreacyjnego.
Wartość dofinansowania: 91 000,00 zł

3) Przebudowa drogi w m. Małoszyce.
Wartość dofinansowania: 84 000,00 zł

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Nasza gmina złożyła 3 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. Łącznie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nasza gmina otrzymała już blisko 6 mln zł, z czego 4 mln to środki z puli 3 naborów konkursowych.

Element dekoracyjny. grafika