Wytyczne przeciwepidemiczne dla mieszkańców dotyczące funkcjonowania placów zabaw

Utworzono: 01-07-2020

Wytyczne przeciwepidemiczne dla mieszkańców dotyczące funkcjonowania placów zabaw, zlokalizowanych na otwartym powietrzu, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.
1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to również opiekunów.
2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m.Dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują.
3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw. Zasady mycia rąk.
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
10.Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek.
11.Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.
13.W przypadku korzystania z placów zabaw przez grupy zorganizowane (np. grupy żłobkowe/przedszkolne/wczesnoszkolne nieposiadające własnego terenu do rekreacji) zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw w regulaminie obiektu wskazał godziny użytkowania dedykowane tym grupom, wywieszając go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń. Zaleca się korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, środowiska.
16.W przypadku, gdy na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica, użytkownicy są zobowiązani do zasłaniania piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana.
18.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.

Grafika 1: Wytyczne przeciwepidemiczne dla mieszkańców dotyczące funkcjonowania placów zabaw