Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Utworzono: 27-10-2022

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Treść projektu Programu zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz na stronie internetowej www.nwl.pl - do pobrania poniżej.

Propozycje uwag do treści dokumentu można zgłaszać do dnia 8 listopada 2022 r. do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska lub na adres e-mail: ugnwl@nwl.pl

Z poważaniem
Zdzisław Chojnacki
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

Element dekoracyjny. grafika