Zawiadomienie o XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 20-02-2020

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 26 lutego 2020 roku o godz. 13.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/167/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/166/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020-2040.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lęborskiego na organizowanie publicznego transportu zbiorowego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lęborskiego na przeprowadzenie modernizacyjnych prac, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie budynku głównego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, użytkowanego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/
Zdzisław Korda

Grafika 1: Zawiadomienie o XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska