Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Tawęcinie

Utworzono: 15-11-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Tawęcino, gmina Nowa Wieś Lęborska, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 130 o powierzchni 1000 m2.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono dnia 4 października 2022 r.

Zdjęcie z lotu ptaka. Lokalizacja ogólna nieruchomości.   Zdjęcie z lotu ptaka. Lokalizacja szczegółowa nieruchomości.

Data przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Lokalizacja nieruchomości:
Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości Tawęcino. Otoczenie stanowi las oraz tereny rolnicze. Do najbliższej zabudowy w linii prostej jest około 200 m.

Opis nieruchomości:
Dla ww. nieruchomości V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00015407/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość o powierzchni 1000 m2, zadrzewiona, nieuzbrojona. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren o lekkim nachyleniu, nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. 159 obr. Tawęcino) przez drogi wewnętrzne gminne oznaczone numerami działek: 208, 221, 108, 131 obr. Tawęcino. Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 131 nie jest urządzony.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska (uchwała nr XIII/145/19 z dnia 18 listopada 2019 r.), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako lasy oraz w strefie oddziaływania istniejących elektrowni wiatrowych.

Cena wywoławcza: 16 000,00 zł
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (tj. 1600,00 zł, słownie złotych: tysiąc sześćset  00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej – PKO Bank Polski SA 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212 do dnia 13 grudnia 2022 r. Wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 13 grudnia 2022 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.