transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW,
W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady komunalne zmieszane

§ 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, podmiot odbierający odpady komunalne, odbierze odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji – w każdej ilości.
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, podmiot odbierający odpady komunalne, odbierze odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji w ilości wynikającej z deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.
3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, podmiot odbierający odpady komunalne, odbierze odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji – w każdej ilości.

Odpady komunalne selektywnie zebrane

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, podmiot odbierający odpady komunalne, odbierze odpady komunalne:
1) z papieru zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
2) ze szkła zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
3) z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
4) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zebrany w sposób selektywny - w każdej ilości,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
7) zużyte opony, zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,
8) naturalne choinki - w każdej ilości,
9) niebezpieczne - w każdej ilości.
2. Podmiot odbierający odpady komunalne może odmówić odbioru odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilości wskazują na to, że nie są to odpady komunalne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3. Przeterminowane leki - należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Chemikalia - w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe - należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek handlowych, placówek oświaty i urzędu gminy lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
6. Akumulatory przemysłowe i samochodowe - należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia występowania w odpadach komunalnych zmieszanych objętościowo więcej niż 10% odpadów, które winny być zbierane selektywnie, uznaje się, że selektywna zbiórka nie jest prowadzona. Kontroli selektywnej zbiórki dokonywać będzie przedsiębiorca odbierający odpady.
2. W przypadku stwierdzenia występowania w pojemnikach, workach na odpady komunalne selektywnie zebrane odpadów, które winny być zbierane do pojemnika z odpadami zmieszanymi, uznaje się, że selektywna zbiórka nie jest prowadzona. Kontroli selektywnej zbiórki dokonywać będzie przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.
3. Trzykrotne zgłoszenie przez przedsiębiorcę do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej nieprowadzenia segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 4. 1. W ramach opłaty właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę, zaopatrzeni zostaną w pojemniki lub worki na odpady zbierane selektywnie:
1) dla zabudowy jednorodzinnej:
- worki niebieskie na papier,
- worki zielone na szkło,
- worki żółte na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
- worki brązowe na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
2) dla zabudowy wielolokalowej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe):
- pojemniki niebieskie na papier,
- pojemniki zielone na szkło,
- pojemniki żółte na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
- pojemniki brązowe na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
3) dla nieruchomości niezamieszkałych:
- pojemniki lub worki niebieskie na papier,
- pojemniki lub worki zielone na szkło,
- pojemniki lub worki żółte na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
- pojemniki lub worki brązowe na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
4) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
- worki niebieskie na papier,
- worki zielone na szkło,
- worki żółte na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
- worki brązowe na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
2. Dostarczenie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne kolejnego worka danego rodzaju nastąpi po przekazaniu zapełnionego worka.

Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne zmieszane

§ 5. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, podmiot odbierający odpady komunalne, odbierze odpady komunalne zmieszane lub pozostałości po sortowaniu z następującą częstotliwością, w przypadku nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie,
2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) - jeden raz na dwa tygodnie,
3) niezamieszkałych, takich jak:
- placówki oświatowe i inne obiekty użyteczności publicznej,
- lokale gastronomiczne,
- lokale handlowe z artykułami spożywczymi,
- pensjonaty, obiekty agroturystyczne i inne noclegowe - jeden raz na dwa tygodnie,
4) niezamieszkałych, takich jak:
- lokale handlowe,
- pomieszczenia biurowe, przychodnie lekarskie, zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe - jeden raz na cztery tygodnie,
5) na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
- w okresie od kwietnia do czerwca i od września do listopada - jeden raz na cztery tygodnie,
- w okresie od lipca do sierpnia - jeden raz na dwa tygodnie.

Odpady komunalne selektywnie zebrane

§ 6. 1. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru (pojemniki/worki niebieskie) z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – trzy razy w roku,
2) zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – trzy razy w roku,
3) niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – trzy razy w roku,
4) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dwa razy w okresie od kwietnia do listopada.
2. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego szkła (pojemniki/worki zielone) z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – cztery razy w roku,
2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – cztery razy w roku,
3) niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – cztery razy w roku,
4) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, trzy razy w okresie od kwietnia do listopada.
3. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego metalu, tworzywa sztucznego, i opakowań wielomateriałowych (pojemniki/worki żółte) z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na cztery tygodnie,
2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – jeden raz na dwa tygodnie,
3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz na cztery tygodnie,
4) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - jeden raz na cztery tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.
4. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (worki i pojemniki brązowe) z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej
- od stycznia do maja i od października do grudnia - jeden raz na cztery tygodnie,
- od czerwca do września - jeden raz na dwa tygodnie,
2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe)
- od stycznia do maja i od października do grudnia - jeden raz na cztery tygodnie,
- od czerwca do września - jeden raz na dwa tygodnie,
z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zaistnieje konieczność, częstotliwość wywozu należy zwiększyć co najmniej jeden raz na tydzień zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, tj. przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
- od stycznia do maja i od października do grudnia - jeden raz na cztery tygodnie,
- od czerwca do września - jeden raz na dwa tygodnie,
z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zaistnieje konieczność, częstotliwość wywozu należy zwiększyć co najmniej jeden raz na tydzień zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, tj. przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
4) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
- w miesiącach: kwiecień, maj, październik, listopad - jeden raz na cztery tygodnie,
- od czerwca do września - jeden raz na dwa tygodnie.
5. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 5 i § 6, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Nowa Wieś Lęborska zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz udostępnionego właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.
6. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w § 5 i § 6, które zostały wystawione przed posesję do krawędzi jezdni.
7. Odpady komunalne wymienione w § 5 i § 6 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 6, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie będą odbierane.
8. Odbiór odpadów o których mowa w § 5 i § 6 nie może następować w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 7. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, mogą dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady komunalne selektywnie zebrane, w szczególności:
1) papier i tekturę,
2) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
3) szkło,
4) metale,
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) chemikalia,
9) przeterminowane leki,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
12) zużyte opony.
2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia. Szczegółowa informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.nwl.pl.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie te odpady wymienione w ust. 1, które zostały dostarczone przez ich wytwórców.
4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilości wskazują na to, że nie są to odpady komunalne o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Rozdział 4.
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli niewłaściwego świadczenia usług

§ 8. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady właściciel nieruchomości zgłasza powyższy fakt do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej telefonicznie pod nr 59 8612 428, 59 8612 167, elektronicznie e-mail: ugnwl@nwl.pl, osobiście w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, przy ul. Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości.
2. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza powyższy fakt do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej telefonicznie pod nr 59 8612 428, 59 8612 167, elektronicznie e-mail: ugnwl@nwl.pl, osobiście w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, przy ul. Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości.

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 9 lipca 2020
godzina 22:04

imieniny:
Hieronima, Palomy, Weroniki

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ