transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
§ 2. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach z dnia:
a) 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
c) 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
d) 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
e) 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
oraz w zapisach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2022 dla Województwa Pomorskiego.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru, a przedsiębiorcy odbierający odpady do selektywnego odbierania na zasadach określonych regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
3) zużyte opony,
4) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
7) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
3. Właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych zobowiązani są ponadto, oprócz odpadów wymienionych w ust. 2 do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru na zasadach określonych regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru,
2) tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych,
3) szkła,
4) komunalnych odpadów pozostałych po segregacji.
4. Właściciele nieruchomości, którzy zbierają odpady wymienione w ust.3 łącznie, jako zmieszane odpady komunalne, gromadzą je w sposób nieselektywny.
5. Odpady, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
6. Przeterminowane leki - należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Chemikalia - w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
8. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe - należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek handlowych, placówek oświaty i urzędu gminy lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
9. Akumulatory przemysłowe i samochodowe - należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych bądź też wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bądź też wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzi, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub też przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzedawcom sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe - należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bądź też wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
12. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
13. Zużyte opony- należy pozostawić w punktach / na placach wymiany opon lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bądź też wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
14. Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – należy gromadzić w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bądź też wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
15. Dopuszcza się kompostowanie w sposób nieuciążliwy dla użytkowników nieruchomości sąsiednich odpadów zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości, na której odpady powstały pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia w tutejszym urzędzie.
16. Szkło - należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu i wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzi, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
17. Tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe - należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu i wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzi, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
18. Papier - należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu i wystawiać przed teren nieruchomości, z której pochodzi, w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie osiedli.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części ich nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz chodników położonych wzdłuż należącej do nich nieruchomości.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń dla pieszych i pojazdów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może się odbywać jedynie pod warunkiem stosowania środków ulegających biodegradacji, na terenie utwardzonym, z którego powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w sposób umożliwiający ich usunięcie. Ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się mycie samochodów na terenach nie służących do użytku publicznego, nie spełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej.
3. Doraźne naprawy i regulacje pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych, itp.).

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego, szczelne, z zamykanymi otworami wsypowymi przystosowane do odbioru automatycznego przez pojazdy specjalistyczne o pojemności 60l, 110l, 120l, 240l, 360l, 1100l,
2) pojemniki siatkowe do każdego rodzaju odpadu zbieranego w sposób selektywny o pojemności od 1 m³ do 3 m³,
3) kontenery szczelne, z zamykanymi otworami wsypowymi o pojemności od 5 m³ do 10 m³ przeznaczone do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pozostałych po wysortowaniu odpadów zmieszanych,
4) worki o pojemności od 60 l do 240 l wykonane z folii polietylenowej LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, przeznaczone do odpadów selektywnie zebranych,
5) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów wyposażone w denny system opróżniania lub opróżnianie od góry, w tym typu „dzwon”,
6) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l.
§ 7. Ustala się jednolitą kolorystkę i oznakowanie pojemników i worków na następujące grupy odpadów gromadzonych selektywnie:
1) papier, w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach/workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier",
2) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, w skład którego wchodzą odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
3) szkło, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach/ workach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło",
4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w workach i pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio".
§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych:
1) dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
a) do 5 osób – pojemnik w rozmiarze 120 l,
b) powyżej 5 osób – pojemnik w rozmiarze 240l lub 2 x 120l,
2) dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe):
a) do 20 osób – pojemnik w rozmiarze 1100 l,
b) powyżej 20 osób – kontener od 5m³.
2. Pojemność pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkałych powinna być dostosowana i wyliczona na podstawie tygodniowego wskaźnika wytwarzania odpadów:
1) dla placówek oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej to 1 litr na każdego ucznia oraz pracownika,
2) dla lokali handlowych to 3 litry na każdy 1 m² powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 1 pojemnik w rozmiarze 110 litrów,
3) w przypadku lokali gastronomicznych to 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak niż 1 pojemnik w rozmiarze 110 litrów - dotyczy to także miejsc w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
4) w przypadku pomieszczeń biurowych, leczniczych, zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych to 5 litrów na jednego zatrudnionego, jednak nie mniej niż 1 pojemnik w rozmiarze 60 litrów na 1 nieruchomość,
5) dla pensjonatów, agroturystyk, ośrodków wypoczynkowych to 20 litrów na jedno łóżko,
3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności odpowiadającej co najmniej 110 litrom na każde 50 m² nieruchomości, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na nieruchomość.
4. Dopuszcza się wykorzystanie pojemników o pojemności większej niż wskazane § 8 w zależności od powstających na nieruchomości odpadów.
5. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu należy umieścić na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym, posiadającym wyrównaną, najlepiej utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu.
6. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
7. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 6, pojemniki, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 z odpadami komunalnymi powinny być ustawione przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru, tak, aby nie powodować uciążliwości w ruchu i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.
8. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,
3) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników.
9. Zabrania się gromadzenia w pojemniku przeznaczonym na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu, żużla, szlamu, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, leków, olejów, farb, rozpuszczalników.
10. W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza się tworzenie wspólnych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w tym wspólnego pojemnika, przez właścicieli kilku nieruchomości, pod warunkiem spełnienia norm średnich ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych nieruchomościach określonych w § 8 ust. 3 oraz prowadzenia jednakowego systemu zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów - nie może jednak wynosić mniej niż:
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie,
2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) - jeden raz na dwa tygodnie,
3) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, takich jak:
- placówki oświatowe i inne obiekty użyteczności publicznej,
- lokale gastronomiczne,
- lokale handlowe z artykułami spożywczymi,
- pensjonaty, obiekty agroturystyczne i inne noclegowe,
ustala się częstotliwość wywozu – jeden raz na dwa tygodnie,
4) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, takich jak:
- lokale handlowe,
- pomieszczenia biurowe,
- przychodnie lekarskie,
- zakłady produkcyjne,
- rzemieślnicze i usługowe,
ustala się częstotliwość wywozu – jeden raz na cztery tygodnie,
5) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od:
- kwietnia do czerwca i od września do listopada - jeden raz na cztery tygodnie,
- lipca do sierpnia - jeden raz na dwa tygodnie,
6) z pojemników ustawionych przy drogach, przystankach oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych i pozostałości po segregacji w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, krótkotrwale przekroczyła objętość określoną w § 8 ust. 1.
3. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – trzy razy w roku,
2) zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – trzy razy w roku,
3) niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – trzy razy w roku,
4) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dwa razy w okresie od kwietnia do listopada.
4. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego szkła z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – cztery razy w roku,
2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – cztery razy w roku,
3) niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – cztery razy w roku,
4) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, trzy razy w okresie od kwietnia do listopada.
5. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego metalu, tworzywa sztucznego, i opakowań wielomateriałowych z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na cztery tygodnie,
2) zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) – jeden raz na dwa tygodnie,
3) niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz na cztery tygodnie,
4) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - jeden raz na cztery tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.
6. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej
- od stycznia do maja i od października do grudnia - jeden raz na cztery tygodnie,
- od czerwca do września - jeden raz na dwa tygodnie,
2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe)
- od stycznia do maja i od października do grudnia - jeden raz na cztery tygodnie,
- od czerwca do września - jeden raz na dwa tygodnie,
z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zaistnieje konieczność, częstotliwość wywozu należy zwiększyć co najmniej jeden raz na tydzień zgodnie z § 3 ust. 14, tj. przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- od stycznia do maja i od października do grudnia - jeden raz na cztery tygodnie,
- od czerwca do września - jeden raz na dwa tygodnie,
z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zaistnieje konieczność, częstotliwość wywozu należy zwiększyć co najmniej jeden raz na tydzień zgodnie z § 3 ust. 14, tj. przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
4) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
- w miesiącach: kwiecień, maj, październik, listopad - jeden raz na cztery tygodnie,
- od czerwca do września - jeden raz na dwa tygodnie.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się wywóz tych odpadów - jeden raz na każde półrocze.
8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się wywóz tych odpadów - jeden raz na każde półrocze.
9. Zużyte opony powinny być odbierane zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się wywóz tych odpadów - jeden raz na każde półrocze.
10. Odpady niebezpieczne (chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, akumulatory przemysłowe i samochodowe) będą odbierane w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się wywóz tych odpadów - jeden raz na każde półrocze.
11. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których zamieszkują mieszkańcy i pomieszczenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości powinni złożyć tzw. deklarację „mieszaną” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzn. suma opłat w ramach nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałej.
12. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.
13. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek:
1) ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady,
2) opróżniania ich co najmniej dwa razy w miesiącu.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy.
3. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. 1. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 Gmina Nowa Wieś Lęborska należy do regionu gospodarki odpadami - Regionu Północnego.
2. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obejmujące:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów,
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) ograniczenie, a docelowo wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.
3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi winno przyczyniać się do dojścia do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami czyli w pierwszej kolejności zapobieganie powstawaniu odpadów, jeżeli jest to możliwe ograniczanie ich powstawania, w następnej kolejności wykorzystywanie ponowne, poddawanie recyklingowi i odzyskowi, a w ostateczności unieszkodliwianie.
4. Właściciele nieruchomości będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) wybór artykułów trwałego użytku - np. płócienna torba na zakupy, długopis z wymiennym wkładem, pojemniki i pudełka na żywność,
2) kompostowanie odpadów zielonych w pryzmie kompostowej na przydomowym terenie, skarmianie zwierząt,
3) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,
4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika,
6) oddawanie zbędnej, przydatnej do dalszego użytkowania odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie jej do pojemników na odzież.
5. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 roku poziomów recyklingu poszczególnych frakcji odpadów:
1) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
2) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne.
5. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35 %, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności:
1) zapobiegać uciążliwości jaką mogą powodować zwierzęta dla innych mieszkańców,
2) eliminować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, które mogą powodować zwierzęta,
3) usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez ich zwierzęta z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Właściciel lub użytkownik nieruchomości, po której pies biega swobodnie zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu tabliczkę z napisem np. "UWAGA ZŁY PIES" i zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec ewentualnemu wydostaniu się zwierzęcia poza posesję.
§ 13. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego a także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce, ścieżki rowerowe itp.
§ 15. 1. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
2. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Zwierzęta gospodarskie nie powinny przebywać poza terenem zagród gospodarskich, z wyjątkiem miejsc specjalnie dla nich przeznaczonych np.: łąki, pastwiska, stawy hodowlane.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowych, higieniczno-sanitarnych i epidemiologicznych,
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi ustawy Prawo budowlane,
3) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania powstających nieczystości w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza,
4) utrzymania zwierząt w sposób nie powodujący dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości uciążliwości takich jak: hałas i odory oraz eliminujący powstawanie ognisk gryzoni, owadów itp.,
5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń przez nie spowodowanych, w szczególności pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy w przypadku ich występowania na posesjach zobowiązuje się właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomością, do przeprowadzenia deratyzacji na terenie posesji.
2. Obowiązkiem deratyzacji objęty jest obszar całej Gminy Nowa Wieś Lęborska.
3. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala się na okres od 15 września do 15 października, jeden raz w roku, a także w miarę potrzeb w terminach i na terenach wnioskowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 9 lipca 2020
godzina 23:14

imieniny:
Hieronima, Palomy, Weroniki

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ